โครงการ ร่วมกันสานฝันให้น้อง #5

โครงการ ร่วมกันสานฝันให้น้อง #5

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานฝันเด็กที่ป่วยเป็นโรคเลือดและโรคมะเร็งชนิดที่รักษายาก ให้มีโอกาสได้ทำความฝันในชีวิตให้เป็นจริง รวมไปถึงการร่วมดูแลและส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ขณะนี้ทางมูลนิธิฯ มีเด็ก 1 ราย จากจังหวัดกรุงเทพฯ ที่มีความใฝ่ฝันอยากไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และไปชมหมีแพนด้า น้องป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมหมวกไต ซึ่งรักษาได้ยากและมีการกระจายตัวไปยังอวัยวะอื่นของร่างกาย ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมกันสร้างกำลังใจและสร้างความทรงจำที่ดี มูลนิธิฯ จึงขอแจ้งข่าวมายังอาสาสมัครผู้สนใจร่วมทำความฝันของน้องให้เป็นจริง

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

  1. เพื่อเป็นการสานฝันและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กป่วยเป็นโรคมะเร็งชนิดที่รักษายาก
  2. เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำสิ่งดีๆ และการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในสังคม

ลักษณะการดำเนินงาน

แจ้งข่าวให้กับอาสาสมัครได้ทราบ เพื่อหาผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม

งบประมาณดำเนินการ

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนในส่วนต่างๆ ได้ดังนี้ คือ

  1. การเดินทาง ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)15,000 บาท
  2. ค่าที่พัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) 5,000 บาท
  3. อาหาร ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) 3,000 บาท
  4. ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) 2,000 บาท
  5. อื่นๆ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ) 1,500 บาท (เช่นค่าอัดรูป ฯลฯ)

ระยะเวลาการดำเนินการ

ภายในเดือนเมษายน 2553 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพเด็กเป็นหลัก และเมื่อเด็กพร้อมทางมูลนิธิฯ จะแจ้งข่าวให้ผู้ร่วมสนับสนุนทราบ

ข้อควรระวัง

เนื่องจากกิจกรรมสานฝันนี้ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กๆ ได้มีความสุขกับคนในครอบครัว ทางมูลนิธิฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดอื่นๆ

22 เม.ย. 2561, 06:49
3507