โรคมะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร

มะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นคำถามที่สำคัญมาก และเป็นที่สนใจของทั้งแพทย์ และ ผู้ป่วยและญาติเป็นเวลานานแล้ว เรารู้ว่าคนที่สูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมาก คนที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบมีโอกาสเป็นมะเร็งตับมาก ถ้าเรารู้ว่ามะเร็งเกิดขึ้นได้อย่างไร เราก็จะมีโอกาสป้องกันโรคนี้ได้

เราก็ได้เพียรพยายามศึกษาวิจัยมะเร็งในเด็กกันทั่วโลกมากว่า 50 ปี แล้ว ก็พบแต่เพียงว่า สิ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งมากขึ้นอย่างแน่นอน ก็มีเพียงกรณีที่ได้รับรังสีปรมาณู เช่น ที่เกิดในสงครามโลกครั้งที่สอง หรือ เมื่อมีกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล เช่น โรงปฏิกรณ์ปรมณูรั่วในประเทศรัสเซีย เป็นต้น รังสีจำนวนมากเหล่านี้ปนเปื้อนในบรรยากาศ อาหาร และ น้ำในบริเวณนั้น รังสีอาจทำให้เกิดมะเร็ง เพราะทำให้เซลล์เกิดความผิดปกติที่เรียกว่า “การกลายพันธุ์” ของเซลล์บางชนิด (Mutation) เซลล์ที่กลายพันธุ์ไปอาจเป็นมะเร็ง

ในกรณีทั่วไป ถึงเด็กมิได้รับรังสีเลยก็เป็นมะเร็งได้แต่ไม่บ่อยนัก เด็กที่เป็นมะเร็งส่วนใหญ่เติบโตปกติดี ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี จากการวิจัยทั้งหมดไม่สามารถสรุปได้ว่า มีสาเหตุอะไรที่จะทำให้เด็กเป็นมะเร็งได้ ดังนั้นมะเร็งในเด็กจึงถือว่าเป็นโรคที่ป้องกันไม่ได้

มะเร็งในเด็กเป็นโรคที่นาน ๆ จะพบสักครั้งหนึ่ง การวิจัยในประเทศไทยพบว่าในเด็ก 1 ล้านคน จะเกิดเป็นมะเร็งชนิดใดชนิดหนึ่งไม่เกิน 40 คนต่อปี รวมแล้วในจำนวนเด็กไทย 15 ล้านคนจะมีเด็กเป็นมะเร็งรายใหม่ประมาณ 1,000 คนต่อปี โดยทั่วไปเด็กเล็กจะเป็นมะเร็งเหล่านี้บ่อยกว่าเด็กโต ดูเหมือนว่าเด็กที่ป่วยเหล่านี้ อยู่ดี ๆ เขาเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาเอง ในทางพุทธศาสนานั้น ผู้รู้อธิบายว่า โรคมะเร็งในเด็กคงเกิดจากกรรมเก่า ไม่ได้เกิดจากกรรมในชาตินี้

ดังนั้นผู้ปกครองควรจะทำใจให้สบายได้ว่า ที่เด็กเป็นมะเร็งนั้น มิได้เกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่ดี มิได้เกิดจากสารพิษ มิได้เกิดจากอาหาร และมะเร็งไม่ได้เป็นโรคพันธุกรรม ดังนั้นพี่หรือน้องของเด็กที่เป็นมะเร็งมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งน้อยมาก ไม่ควรต้องกังวลถ้าจะมีบุตรอีกคนหนึ่ง

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อิศรางค์ นุชประยูร

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็งเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22 พ.ค. 2561, 20:15
4493